VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti Vonroc B.V., se sídlem Lingenstraat 6, 8028 PM, ZWOLLE, Nizozemsko. Zapsáno pod číslem 71933107 u Obchodní komory ve Zwolle.

 

DEFINICE

Pokud není výslovně uvedeno jinak, mají následující pojmy v těchto všeobecných obchodních podmínkách následující význam:

Nás: Vonroc B.V., se sídlem ve Zwolle;

Kupující: strana, které předkládáme nabídku nebo se kterou uzavřeme dohodu o dodání zboží;

Soukromá osoba: Soukromá osoba: kupující, který nejedná jako společnost nebo jejím jménem.

Výrobce, (sub)dodavatel: Třetí strana, která je dodavatelem určitého zboží nebo služeb;

Internetový obchod: Dodavatel, dodavatel nebo zprostředkovatel: Webový obchod, který vlastníme a provozujeme, tj. Vonroc.com.

Smlouva: Smlouva mezi kupujícím a námi.

 

A. VŠEOBECNÉ

1. Naše všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou smlouvu, kterou uzavíráme, navzdory jakémukoli ustanovení kupujícího, které stanoví jinak a které není jasně specifikovanou odchylkou od konkrétního ustanovení našich podmínek. Použitelnost jakýchkoli podmínek kupujícího, bez ohledu na to, jak jsou pojmenovány, je výslovně vyloučena.

2. Odchylky od našich všeobecných podmínek jsou platné pouze tehdy, pokud jsou námi písemně schváleny.

3. Nepísemná potvrzení a dohody našich zaměstnanců a s našimi zaměstnanci nás zavazují pouze do té míry, do jaké jsou námi písemně schváleny.

4. Pokud je jedno nebo více ustanovení našich všeobecných obchodních podmínek soudním rozhodnutím považováno za nepoužitelné, považuje se za nahrazené ustanovením dohodnutým oběma stranami, které se nejvíce blíží cíli předpokládanému stranami a vyjádřenému ustanovením považovaným za nepoužitelné. V takovém případě zůstávají ostatní ujednání v platnosti.

5. Pokud jsou tyto obchodní podmínky uvedeny v jiném než nizozemském jazyce, má přednost nizozemská verze těchto obchodních podmínek.

 

B. NABÍDKY A DOHODY

1. Všechny naše nabídky jsou nezávazné, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zjevné chyby nebo omyly nás nikdy nezavazují.

2. Všechny naše nabídky jsou platné po dobu maximálně tří měsíců, pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak.

3. Katalogy, fotografie, obrázky nebo nákresy, které jsme my nebo naši dodavatelé poskytli v rámci nabídek, jsou nezávazné a mají pouze informativní a orientační charakter. Nezavazují nás k dodávce v souladu se zobrazenými rozměry, hmotností nebo jinými technickými údaji a nikdy je nelze považovat za záruku. Katalogy, fotografie, obrázky nebo výkresy zůstávají vždy naším majetkem a nelze je bez našeho písemného souhlasu kopírovat ani poskytovat třetím osobám nebo jim je předávat.

4. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obrázky a kresby poskytnuté námi nebo našimi dodavateli, s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo úmyslu z naší strany. Z případných rozdílů mezi výše uvedenými obrázky a výkresy a v jejich důsledku objednaným zbožím nemohou naši odběratelé vyvozovat žádná práva, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto odchylky důsledkem chyb ve výkresu, stavebních změn v mezidobí nebo jiné příčiny.

5. Kupující je povinen posoudit, zda je zboží vhodné pro účel, pro který je hodlá použít. Nezaručujeme, že zboží je vhodné pro účel, pro který jej Kupující hodlá použít, a to ani v případě, že nám byl takový účel oznámen. Jakékoli rady poskytnuté námi v rámci dodávky zboží nevedou k žádné odpovědnosti z naší strany.

6. Smlouva je uzavřena dnem odeslání našeho písemného potvrzení objednávky nebo v případě nákupu v našem internetovém obchodě po definitivním odeslání objednávky.

7. Každá objednávka od kupujícího je přijata pod podmínkou, že úvěruschopnost kupujícího je prokázána získanými informacemi. Plnění našich závazků můžeme pozastavit, pokud okolnosti nebo poznatky, které jsme získali po uzavření smlouvy, nám dávají důvodnou obavu, že Kupující své závazky nesplní.

8. Pokud nelze prokázat dostatečnou bonitu nebo se změní právní forma kupujícího, můžeme od smlouvy odstoupit, a to buď částečně, nebo v plném rozsahu, aniž by byl nutný soudní zásah a aniž bychom odpovídali za jakoukoli přímou či nepřímou škodu, která nám tímto postupem vznikne.

 

C. CENA

1. S výjimkou cen uvedených v našem internetovém obchodě jsou všechny námi uváděné ceny vždy v eurech a bez DPH, daní, cel a dalších nákladů spojených s prodejem a dodáním zboží. Ceny uvedené na našem internetovém obchodu jsou vždy včetně DPH, daní, cel a dalších nákladů spojených s prodejem a dodáním zboží.

2. Pokud nejsou ceny sjednány jako pevné, účtujeme objednávky pouze podle cen platných v den odeslání. Cena zahrnuje obal, ale nezahrnuje DPH, daně, cla a další náklady spojené s prodejem a dodáním zboží.

3. U všech objednávek máme právo účtovat manipulační náklady. Ty závisí na velikosti objednávky, zemi, kde se nachází sídlo kupujícího, resp. na místě určení zboží.

4. Veškeré zvýšení cen v důsledku státních odvodů, zvýšení platů, změn směnného kurzu a dalších faktorů zvyšujících náklady, které vstoupí v platnost po uzavření smlouvy, bude přeneseno na kupujícího, pokud mezi uzavřením objednávky a dodáním zboží uplynou více než tři měsíce.

 

D. DORUČENÍ

1. Není-li dohodnuto jinak, dodávka se uskuteční v našem skladu ve Zwolle podle Incoterms (zkratka pro Mezinárodní obchodní podmínky) "ze závodu" ve znění platném ke dni uzavření smlouvy.
V případě dodávek vyplývajících ze Smluv uzavřených prostřednictvím našeho internetového obchodu je místem dodání místo, které uvedl Kupující v průběhu objednávky.

2. Pokud Kupující odmítne převzít dodávku nebo zanedbá poskytnutí informací či pokynů nezbytných pro dodání, bude zboží uskladněno na riziko Kupujícího. Kupující nese odpovědnost za veškeré dodatečné náklady, které mu tímto způsobem vzniknou, a hradí je.

3. Jsme povinni pojistit u nás skladované zboží pro Kupujícího pouze proti poškození požárem a krádeži v souladu s našimi pojistnými podmínkami. Všechna ostatní rizika, včetně válečného rizika, jdou na účet Kupujícího.

4. V případě potřeby můžeme zboží dodat po částech. Každá dílčí dodávka bude považována za samostatnou smlouvu podle těchto všeobecných podmínek a jako taková může být fakturována.

5. Sdělené termíny dodání jsou přibližné a nikdy nepředstavují konečný termín. Pokud Smlouva neobsahuje termín dodání, Kupující nám písemně poskytne lhůtu pro dodání v délce nejméně jednoho měsíce, než bude moci Kupující požadovat překročení termínu dodání. Neustále se budeme snažit dodržet jakýkoli stanovený termín dodání podle našich možností, ale jeho překročení nikdy nezakládá žádnou odpovědnost na naší straně, s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo úmyslu z naší strany. Kromě toho v případě překročení dodací lhůty nemá kupující právo odstoupit od smlouvy nebo odmítnout převzetí zboží. Musí nám být dána možnost řádně plnit.

6. Vyhrazujeme si právo dodávat po částech, pokud tato možnost není ve Smlouvě písemně vyloučena. Kupující je povinen uhradit fakturu za každou dílčí dodávku, jako by se jednalo o samostatnou smlouvu.

7. Pokud Kupující je nebo zůstane v prodlení s úhradou dlužných faktur po našem upozornění, budeme mít právo pozastavit všechny současné i budoucí dodávky bez dalšího oznámení a nebo dodávat na dobírku a nebo zrušit běžící objednávky. Nebudeme zodpovědní za žádné přímé ani nepřímé škody, které kupujícímu z tohoto důvodu vzniknou nebo vzniknou.

8. Dodávky vyplývající z dohod uzavřených prostřednictvím našeho internetového obchodu budou doručovány na adresu uvedenou Kupujícím v průběhu objednávky. Pokud Kupující nebude moci zásilku na této adrese při doručování převzít, bude během několika dnů proveden druhý pokus o doručení na stejnou adresu. Pokud ani poté nebude Kupující schopen zásilku převzít, obdrží zprávu přepravní společnosti, aby si zásilku přijel vyzvednout do jejich místního depa. Pokud si zásilku nevyzvedne ve lhůtě dané přepravní společností, bude nám zásilka automaticky vrácena. Pokud pak budeme muset zásilku Kupujícímu znovu odeslat, učiníme tak na náklady Kupujícího.

 

E. PLATBY

1. Lhůta splatnosti každé faktury začíná běžet dnem vystavení faktury.

2. Kupující provede všechny platby v souladu s platebními podmínkami uvedenými na faktuře bez jakýchkoli srážek, pozastavení nebo vyrovnání. Pokud není uvedena konkrétní lhůta splatnosti, musí být platba provedena do třiceti dnů od data vystavení faktury v měně a na číslo bankovního účtu uvedené na faktuře. Není-li dohodnuto jinak, budou platby provedené kupujícím započteny nejprve na veškeré neuhrazené úroky a náklady a poté na splatné faktury, které byly neuhrazeny po nejdelší dobu, a to i v případě, že kupující uvede, že se daná platba vztahuje k jiné faktuře.

3. Pokud kupující nezaplatí nebo nezaplatí včas, dostává se do prodlení ze zákona, aniž by bylo nutné upozornění a nebo oznámení o prodlení a nebo soudní zásah, a my máme právo účtovat úrok z prodlení ve výši 1 % za každý měsíc nebo část měsíce počítaný ode dne splatnosti platby, přičemž v takovém případě je celková výše pohledávek za kupujícím rovněž okamžitě plně splatná. Zpoždění dodávek, které nelze přičíst na naši vrub, jak je uvedeno v článku I, nemá vliv na stanovené platební podmínky a nepředstavuje důvod k odložení plateb.

4. Ustanovení uvedená v bodě F. 1 se vztahují i na zboží, které bylo na žádost Kupujícího uloženo v našem skladu, a na dílčí dodávky.

5. Kupující je povinen uhradit nám veškeré soudní i mimosoudní náklady, které nám vzniknou za účelem úhrady naší pohledávky. Náklady na mimosoudní vymáhání, pokud je pohledávka předána k vymáhání, činí 15 % z příslušné částky, a to bez omezení a minimálně 25 EUR. Samotná skutečnost, že se ujišťujeme o pomoci třetí strany při vymáhání dlužné částky, dokládá výši a povinnost kupujícího uhradit náklady mimosoudního vymáhání. Pokud je v rámci inkasních opatření podán návrh na úpadek kupujícího, je kupující povinen uhradit také obvyklé náklady na návrh na úpadek v příslušné jurisdikci.

6. Okolnosti uvedené v bodech E.7, C. 3, C. 4 en K. 2 nedávají kupujícímu právo odmítnout, snížit, vypořádat nebo pozastavit dodávku nebo platbu za zboží, ani požadovat od nás jakoukoli náhradu.

7. Reklamace nedávají kupujícímu právo odmítnout, snížit, vyrovnat nebo pozastavit splatné platby.

8. Máme právo požadovat zpět dosud nezaplacené zboží dodané s výhradou vlastnictví bez nutnosti soudního zásahu bez ohledu na naše právo na náhradu škody v následujících případech:

- pokud kupující neplní své závazky a dostal se do prodlení.

- pokud je na kupujícího vyhlášen konkurz, podá návrh na pozastavení plateb nebo zcela nebo zčásti zlikviduje svou společnost.

- pokud se změní vlastnictví společnosti kupujícího buď převodem akcií, nebo úmrtím.

- pokud se změní právní forma kupujícího.

- v případě zabavení a nuceného prodeje zboží a/nebo majetku Kupujícího, včetně námi dodaného zboží, které nebylo plně uhrazeno. Pokud toto právo uplatníme, uhradíme část kupní ceny, která nám již byla zaplacena. V takovém případě nám zůstává zachován nárok na náhradu škody.

9. Máme právo vypořádat jakoukoli částku, kterou nám kupující dluží, mimo jiné včetně neoprávněně odečtených slev, nákladů na dopravu a nezaplacených úrokových nákladů, se všemi částkami, které kupujícímu dlužíme z důvodu slev, rabatů, prodejních podmínek nebo z jiného důvodu.

10. Ujednání uvedená v bodech F.3 a F.5. se na soukromé osoby vztahují pouze v rozsahu, v jakém se neodchylují od "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten" podle nizozemského práva negativním způsobem z pohledu Kupujícího .

 

F. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

1. Veškeré zboží, které jsme dodali nebo dodáme, zůstává naším výlučným vlastnictvím, dokud nebudou zcela uhrazeny všechny pohledávky, které máme nebo budeme mít vůči Kupujícímu, což zahrnuje minimálně pohledávky uvedené v článku 3.92 odst. 2 nizozemského práva.

2. Dokud nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na Kupujícího, není Kupující oprávněn zboží zcizit, zatížit, zastavit nebo dostat pod (potenciální) kontrolu třetí osoby jinak než v rámci běžného obchodního styku Kupujícího. Kupující je povinen s námi spolupracovat při zřízení zástavního práva ke všem pohledávkám, které Kupující má nebo získá z dodávky nezaplaceného zboží, a to na naši první výzvu.

3. Kupující je povinen pečlivě skladovat dodané zboží s výhradou vlastnictví a označit je jako náš majetek.

4. Máme právo vymáhat od kupujícího veškeré zboží, které bylo dodáno s výhradou vlastnictví, pokud kupující neplní nebo se zdá, že neplní své platební povinnosti. 5. Kupující nám umožní volný a neomezený přístup do svých prostor, kanceláří, skladů nebo na jiné místo, kde je zboží uskladněno, za účelem kontroly našeho zboží a nebo uplatnění našich práv.

- Kupující je povinen na naši první žádost:

- pojistit dodané zboží s výhradou vlastnictví a udržovat je pojištěné proti požáru, výbuchu a poškození vodou, jakož i proti krádeži, a umožnit nám nahlédnout do pojistné smlouvy.

- zastavit veškeré pohledávky kupujícího vůči pojistitelům týkající se zboží dodaného s výhradou vlastnictví způsobem stanoveným v článku 3:239 nizozemského občanského práva.

- Označit zboží dodané s výhradou vlastnictví jako náš majetek.

- Spolupracovat s jakýmkoli jiným opatřením, které chceme přijmout nebo o které kupujícího požádáme, abychom ochránili naše vlastnické právo ke zboží, které kupujícího nepřiměřeně neomezuje v běžném obchodním styku.

- Ustanoveními uvedenými v bodech G.1 až G.5 nejsou dotčena žádná naše další práva.

 

G. REKLAMACE

1. Reklamace na bezprostředně patrné odchylky oproti potvrzení objednávky, dodanému zboží nebo faktuře nám musí být podány písemně do čtrnácti dnů po obdržení potvrzení objednávky, uskutečnění dodávky, resp. vystavení faktury. Není-li nám do čtrnácti dnů předložena žádná reklamace, má se za to, že kupující potvrzení objednávky, dodávku, resp. fakturu schválil.

2. Kupující je povinen prokázat nám neviditelné vady do sedmi dnů od jejich zjištění, nejpozději však do třiceti dnů od uskutečnění dodávky. Pokud nám v těchto lhůtách nebyly žádné vady oznámeny, má se za to, že Kupující zboží schválil.

3. Reklamace dodaného zboží se nemohou týkat zboží, které bylo dodáno dříve, ani zboží, které bude dodáno později, a to ani v případě, že všechny tyto dodávky vyplývají ze stejné Smlouvy.

4. Pokud reklamaci uznáme, přijmeme účinná opatření, která uznáme za vhodná.

5. V případě reklamace nám kupující umožní, abychom nechali dotčené zboží zkontrolovat odborníkem nebo nezávislým kontrolním orgánem. Pokud odborník uzná reklamaci za oprávněnou, náklady na kontrolu hradíme my. V opačném případě hradí náklady na kontrolu Kupující.

6. Veškeré zboží, včetně zboží, na které se vztahují ustanovení o záruce, nám může být vráceno pouze po našem výslovném a písemném souhlasu. Náklady na zpětnou přepravu hradí kupující. Vrácené zásilky nemají vliv na povinnost uhradit fakturované částky ani nezakládají právo Kupujícího na vyrovnání jakékoli částky s naší celkovou pohledávkou za Kupujícím. Přijetí vrácené zásilky se v žádném případě nepovažuje za náš souhlas s důvodem uvedeným Kupujícím pro vrácení zásilky. Riziko spojené s vráceným zbožím zůstává na straně Kupujícího, dokud příslušné zboží nepřipíšeme na náš účet.

 

H. NÁSILNÁ VYVÁŽENÍ

1. Pod pojmem vyšší moc se rozumí všechny okolnosti, které brání plnění dohody, ať už dočasně nebo trvale, a které nelze přičítat straně, která se vyšší moci dovolává. Pojem vyšší moc zahrnuje přinejmenším stávky, výluky, opatření úřadů, válku nebo obléhání, požáry přírodní katastrofy, epidemie, nedostatek surovin a/nebo pracovních sil potřebných k dodání zboží, dopravní problémy při přepravě zboží a problémy s odesíláním nebo přijímáním zpráv elektronickou cestou. Výše popsaná vyšší moc u našich dodavatelů nebo jiných třetích stran, na nichž jsme závislí, se rovněž považuje za vyšší moc na naší straně.

2. Situace vyšší moci musí být neprodleně oznámeny, jakmile nastanou, stranou, která se na ně odvolává. Pokud se kupující odvolá na vyšší moc, máme právo účtovat na účet kupujícího veškeré dodatečné náklady, jako jsou mimo jiné čekací hodiny a dodatečné náklady na cestu a ubytování. Jakmile situace vyšší moci skončí, strana, která se odvolává na vyšší moc, o tom neprodleně písemně informuje druhou stranu.

3. Během situace vyšší moci budou naše dodávky a další závazky pozastaveny. Pokud doba trvání vyšší moci trvá déle než šest měsíců, mají obě strany právo vypovědět smlouvu bez povinnosti náhrady škody.

4. Pokud jsme již částečně splnili smlouvu, ať už výrobou nebo částečnou dodávkou zboží, máme nárok na přiměřenou náhradu nákladů vynaložených na toto plnění až do okamžiku, kdy nastala situace vyšší moci. 5. V případě, že jsme již částečně splnili smlouvu, ať už výrobou nebo částečnou dodávkou zboží, máme nárok na přiměřenou náhradu nákladů vynaložených na toto plnění až do okamžiku, kdy nastala situace vyšší moci.

 

I. ZÁRUKA

1. Neposkytujeme žádnou jinou záruku, než je výslovně popsáno ve smlouvě nebo v těchto všeobecných podmínkách. Tato záruka platí pouze ve vztahu ke kupujícímu a podle našeho uvážení.

2. Platí zákonná záruční lhůta země nákupu. Poskytujeme záruku výrobce na použití a údržbu "Do It Yourself" v souladu s příslušným návodem. V Nizozemsku poskytujeme dvouletou lhůtu na stroje a šestiměsíční lhůtu od zakoupení na baterie, nabíječky a neopotřebitelné příslušenství.

3. Kupující nemá právo poskytovat naším jménem žádné záruky za dodané zboží a my nepřebíráme žádnou odpovědnost za záruky poskytnuté kupujícím třetím osobám.

4. Vady, na které se vztahuje záruka, odstraníme bezplatně podle našeho uvážení opravou nebo výměnou vadného zboží buď u Kupujícího, nebo dodáním v souladu s dohodnutým INCOTERMEM zboží, které má být vyměněno, to vše vždy podle našeho uvážení.

5. Náklady na práci vzniklé v souvislosti s opravou vady a související s ní jdou na náš účet pouze v rozsahu, v jakém je výrobce dotčeného zboží uhradí, a za podmínky, že pracovní doba bude v souladu s dobou, kterou k tomu určí výrobce.

6. Veškeré činnosti prováděné na základě našich záručních ustanovení se v zásadě uskutečňují pouze v běžné pracovní době. Pokud je z důvodu na straně kupujícího nutné provést tyto činnosti mimo běžnou pracovní dobu, jdou dodatečné náklady na vrub kupujícího.

7. Pokud nám nebude poskytnuta dostatečná možnost k odstranění vady, jdou veškeré náklady z toho vyplývající na účet Kupujícího.

8. Veškeré náklady, které přesahují povinnost popsanou v předchozích článcích, jako jsou například náklady na dopravu, cestovné a ubytování, mzdové náklady, náklady na demontáž a opětovnou montáž, jdou na riziko a účet Kupujícího.

9. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením a za spotřební díly nebo vady způsobené nesprávným použitím zboží a/nebo použitím v rozporu s návodem k obsluze a údržbě. Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy se ukáže, že dodané zboží nebylo smontováno v souladu s pokyny uvedenými při převzetí zboží do užívání a/nebo pokud zboží nebylo převzato do užívání v souladu s pokyny pro jeho převzetí do užívání nebo s pokyny pro montáž.

10. Záruka se nevztahuje na případy, kdy kupující nebo třetí osoby upravily dodané zboží bez našeho písemného souhlasu.

11. Pokud kupující nesplní jakýkoli závazek vyplývající ze smlouvy uzavřené s námi nebo takový závazek nesplní řádně nebo včas, nejsme vázáni žádnou zárukou. 12. Pokud kupující bez našeho předchozího písemného souhlasu dodané zboží rozebere, opraví nebo na něm provede jiné činnosti, veškeré nároky vyplývající ze záruky zanikají.

12. Pokud zboží vyměníme za účelem splnění našeho záručního závazku, vyměněné zboží se stává naším vlastnictvím a musí nám být poskytnuto v okamžiku jeho výměny.

 

J. ODPOVĚDNOST

1. Po dodání je naše odpovědnost omezena maximálně na záruční závazky podle článku J. 2. Nejedná-li se z naší strany o hrubou nedbalost nebo úmysl, neodpovídáme za škody vzniklé v souvislosti s dodaným zbožím. Dále nikdy neodpovídáme za následné škody, včetně následných škod, ušlého zisku, ušlých úspor a škod způsobených stagnací podnikání.

2. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby nebo vady v jakémkoli slova smyslu, pokud za činnosti nebo zboží, na které se tyto chyby nebo vady vztahují, nenáleží žádná odměna.

3. Pokud kupující v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu na naší straně smlouvu zcela nebo zčásti rozváže, nejsme povinni zaplatit více než náhradu za náhradní plnění do výše smluvní hodnoty nesplněné, resp. rozvázané části smlouvy.

4. Pokud není odpovědnost vyloučena a aniž jsou dotčena ustanovení týkající se tohoto článku K.1 až K.3, je naše odpovědnost za škodu vždy omezena na maximálně 50 % částky objednávky nebo na maximální částku 5 000,00 EUR, pokud je tato částka nižší než předchozí maximální částka.

5. Ujednání o odpovědnosti podle těchto všeobecných obchodních podmínek se vztahuje i na zboží, které nakupujeme od třetích stran a dodáváme kupujícímu v nezměněném stavu, pokud nemusíme přijmout další omezení od výrobce. V takovém případě platí přiložené zvláštní podmínky výrobce.

6. Nárok na náhradu škody zaniká, pokud nás kupující písemně neinformuje a nevyvodí z nás odpovědnost s uvedením všech relevantních údajů do 1 měsíce poté, co nastaly skutečnosti, které mohou být důvodem k uplatnění nároku na náhradu škody. Pokud nás Kupující oznámil a přivedl k odpovědnosti při dodržení ustanovení předchozí věty, nárok na náhradu škody zaniká také tehdy, pokud Kupující do 6 měsíců od oznámení neuplatní vůči nám nárok u příslušné instituce.

7. Omezení odpovědnosti podle těchto všeobecných obchodních podmínek se považuje za ujednané i ve prospěch třetích osob, které jsme najali pro dodání zboží.

8. Nikdy neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu, pokutu nebo náklady pojmenované jiným způsobem, které kupujícímu vzniknou, ať už přímo nebo nepřímo, v důsledku odstoupení od jakékoli smlouvy z naší strany, pokud tak učiníme z důvodu existujících, změn existujících nebo vzniku platných sankčních právních předpisů, jak je uvedeno v bodě N.2.

 

K. POJIŠTĚNÍ

Kupující nás odškodní za veškeré nároky zaměstnanců nebo zástupců kupujícího nebo třetích stran za jakoukoli újmu nebo jinou škodu, která je přímým nebo nepřímým důsledkem použití nebo aplikace zboží a návrhů, poradenských studií nebo jiných služeb dodaných kupujícímu námi nebo naším jménem.

 

L. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vyhrazujeme si veškerá práva týkající se průmyslového a duševního vlastnictví našeho zboží. Pod pojmem zboží se rozumí: nabídky, návrhy, obrázky, výkresy (zkušební) modely, software atd. Autorská práva a práva průmyslového a duševního vlastnictví k výše uvedenému zboží zůstávají naším vlastnictvím bez ohledu na to, zda byly náklady na jeho výrobu účtovány na účet kupujícího. Toto zboží, jak je popsáno výše, nelze bez našeho výslovného souhlasu kopírovat, používat nebo ukazovat třetím osobám. V případě porušení těchto povinností kupujícímu hrozí pokuta ve výši 5 000,00 EUR za každé porušení a za každý den, kdy porušení trvá, aniž by bylo dotčeno naše právo požadovat náhradu škody v plné výši. Kupující je povinen vrátit zboží, jak je popsáno výše, v námi stanovené lhůtě. Náklady s tím spojené jdou na účet kupujícího.

Kupující nesmí dodané zboží částečně nebo zcela upravovat, opatřovat je jiným názvem nebo obalem, ani používat příslušnou značku jiným způsobem a/nebo ji registrovat na své jméno.

 

M. SANKCE

1. Kupující nesmí dodávat, prodávat, vyvážet nebo přemísťovat námi dodané nebo poskytnuté zboží, služby nebo informace jiným stranám nebo zemím, pokud to není plně v souladu se všemi platnými předpisy stanovenými řídícími orgány, jako jsou mimo jiné hospodářské sankce a obchodní omezení stanovené nizozemskou vládou, Evropskou unií a nebo Spojenými státy americkými.

2. Každé porušení podmínek uvedených v bodě N.1. budeme považovat za závažné porušení všech dohod mezi námi a kupujícím a bude pro nás dostatečným důvodem k okamžitému ukončení všech dohod mezi námi a kupujícím. Vyhrazujeme si právo ukončit a nebo zrušit jakoukoli novou a nebo probíhající smlouvu a nebo dohodu, pokud se domníváme, že by její splnění porušilo jakýkoli platný zákon nebo nařízení nizozemské nebo jiné vlády.

 

N. PLATNÉ PRÁVO A SPORY

Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny naše nabídky a smlouvy uzavřené mezi námi a kupujícím a nebo dohody z nich vyplývající se řídí nizozemským právem s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11. dubna 1980. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy a/nebo dalších smluv vyplývajících z této smlouvy, které se nepodaří vyřešit vzájemnou konzultací, budou předloženy příslušnému soudu v okrese, v němž se nachází naše sídlo, aniž by bylo dotčeno naše právo řešit spor v souladu s pravidly a předpisy Nizozemského rozhodčího institutu (NAI) v Rotterdamu.

 

O. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě spotřebitelské smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho internetového obchodu má soukromá osoba právo odstoupit od smlouvy (nebo její části) a vrátit zboží do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uvedená v odstavci 1 začíná běžet následující den poté, co soukromá osoba nebo třetí osoba jiná než dopravce, kterou soukromá osoba uvedla, získá zboží do fyzického držení, nebo: a) pokud si soukromá osoba objednala více zboží v jedné objednávce: ode dne, kdy vy získáte nebo třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získá do fyzického držení poslední zboží; b) pokud se objednávka skládá z jednoho zboží, které je dodáváno v několika částech: c) v případě dodání pravidelně se opakujícího zboží během určitého období: ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba jiná než dopravce získáte do fyzického držení první zboží. c) v případě dodání pravidelně se opakujícího zboží během určitého období: ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba jiná než dopravce získáte do fyzického držení první zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatní, pokud:

- služby, pokud bylo plnění zahájeno s předchozím výslovným souhlasem soukromé osoby a s vědomím, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile bude smlouva z naší strany zcela splněna;

- dodání zboží, které není prefabrikované a bylo vyrobeno na základě osobního výběru nebo podle specifikací zákazníka, nebo zboží, které bylo zjevně přizpůsobeno osobním požadavkům zákazníka;

- dodání zboží, u něhož datum spotřeby vyprší během 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy (např. potraviny);

- dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;

- dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

 

P. POVINNOSTI SOUKROMÉ OSOBY BĚHEM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Během lhůty pro odstoupení od smlouvy je soukromá osoba povinna nakládat se zbožím a obalem s náležitou péčí. Zboží vybalí nebo použije pouze za účelem kontroly povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Soukromá osoba smí zboží používat v zásadě pouze stejným způsobem, jakým by to dělala v obchodě.

2. Soukromá osoba odpovídá za ztrátu hodnoty zboží, která vznikla v důsledku zacházení se zbožím, které je v rozporu s odstavcem 1 tohoto článku.

 

Q. UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A NÁKLADŮ

1. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás soukromá osoba informuje ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jiným jednoznačným prohlášením. 2. Soukromá osoba nám (nebo našemu zástupci) vrátí nebo předá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, počínaje dnem následujícím po dni, kdy nás informovala způsobem uvedeným v odstavci 1.

2. Soukromá osoba vrátí zboží s veškerým dodaným příslušenstvím, pokud možno v původním stavu a balení, a podle našich pokynů.

3. Riziko a důkazní břemeno ohledně včasného uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese soukromá osoba. Soukromá osoba musí prokázat, že zboží vrátila včas, například předložením dokladu o převzetí zásilky.

5. Soukromá osoba nese přímé náklady na vrácení zboží.0

6. Pokud budou na základě žádosti soukromé osoby zahájeny služby během lhůty pro odstoupení od smlouvy, bude nám soukromá osoba muset zaplatit přiměřenou náhradu za množství služeb dodaných do okamžiku, kdy nás soukromá osoba informuje o tom, že uplatňuje své právo na odstoupení od této smlouvy, přičemž náhrada bude úměrná celkové hodnotě služeb, na které se vztahuje smlouva.

 

NAŠE POVINNOSTI V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Veškeré platby přijaté od soukromé osoby, včetně nákladů na dodání, vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud nenabídneme vyzvednutí zboží, můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo nám nebude předložen doklad o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Po vrácení veškerého zboží vrátíme celou kupní cenu včetně nákladů na doručení a/nebo plateb. Pokud je vrácena pouze část zboží, vrátíme pouze kupní cenu tohoto zboží.

Toto vrácení provedeme pomocí stejného platebního prostředku, který soukromá osoba použila při původní transakci, pokud se soukromá osoba výslovně nedohodla jinak.

Pokud si soukromá osoba zvolila typ dodání, který je dražší než standardní.

Riziko vrácení zboží nese soukromá osoba.

 

 

© VONROC 2024